Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötleja on hambaraviteenuse osutaja Uku Hambaravi OÜ.

Hambaraviteenuse osutamisega  kaasneb patsiendi tavaliste isikuandmete (nimi, isikukood ja kontaktandmed) ja eriliigiliste isikuandmete (terviseandmed) töötlemine. Isikuandmete töötlemine toimub tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, võlaõigusseaduse ja ravikindlustuse seaduse alusel ning neid töödeldakse vastavuses Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusega.

Kogutud andmete säilitamisel lähtutakse õigusaktides toodud tähtaegadest.

Hambaraviga seotud andmeid edastatakse seadusest tulenevalt riiklikusse tervise infosüsteemi (digilugu) ja Eesti Haigekassale patsiendi hambaraviga seotud kulude arveldamiseks.

Patsiendil on õigus:

·         tutvuda andmetega, mida on tema kohta kogutud;

·         taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, kui andmed on valed või ebapiisavad;

·         nõuda isikuandmete, mille kasutamiseks puudub seaduslik alus, kustutamist;

·         taotleda isikuandmete töötlemise piiramist (näiteks ajaks kui isikuandmete õigsust kontrollitakse);

·         esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes.

Kõigis isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes võite pöörduda Uku Hambaravi OÜ registratuuri või saates e-kirja aadressil uku.hambaravi@mail.ee. Juhul kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega ka Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).